Een hoge werkdruk. Ingrijpende organisatieveranderingen. Pesterijen. Dreigend of terugkerend
kortdurend verzuim. Toenemende stress. Conflicten. Het is een willekeurige greep uit de problemen die
medewerkers kunnen ervaren. Op den duur kan dat tot uitval leiden. Vitaliteitscoaching en
ziekteverzuimpreventie helpen dit te voorkomen.

Vitaliteit, onderhoud en herstel

Als het om gezondheid gaat, komen we in het westen meestal pas in actie als zich problemen
voordoen. De oosterse visie richt zich daarentegen actief op het behoud van gezondheid. Ik noem dat
onderhoud. Met doeltreffende coaching van de vitaliteit van uw medewerkers leren ze op een
bewustere, positievere en gezondere manier te werken. In de meeste gevallen voorkomt dat uitval,extra kosten én een hoop gedoe. Bij uitval moeten de werkzaamheden namelijk tijdelijk opgevangen
worden en moet de zieke medewerker weer terug naar het werk worden begeleid. Mijn coaching
heeft ook meerwaarde als uitval niet te voorkomen is of als er al sprake is van verzuim. In dat geval
werk ik samen met de zieke medewerker aan herstel en een voorspoedige terugkeer naar het
arbeidsproces. U kunt zich dan op andere zaken richten. Deze coaching wordt uiteraard met alle
betrokken partijen afgestemd.

Aanpak

Mijn vitaliteits- en verzuimcoaching is persoonlijk gericht. Centraal staat het bewust worden van de
gedachten en overtuigingen van uw medewerker. Hoe staat hij of zij in het werk? Welke gedachten en
gevoelens, en welk gedrag hoort daarbij? Welke patronen heeft de medewerker ontwikkeld? Wat zijn
de valkuilen en blinde vlekken? Mijn startpunt is de eigen kracht van de medewerker. Van daaruit
werk ik gericht naar vitaliteit toe. Wat wil de medewerker veranderen, wat gaat dat opleveren, wat is
daarvoor nodig en is er de bereidheid om daarvoor in te leveren? Mijn doel is om de veerkracht van de
medewerker te vergroten, evenals de zelfkennis, het zelfvertrouwen, het bewustzijn en de eigen
verantwoordelijkheid in zelfzorg en eigen leiderschap. Deze coaching leidt tot duurzame
werkhervatting en een verbeterde belastbaarheid.

Het coachingtraject ziet er als volgt uit:

 •  Het traject start met een kennismakingsgesprek met de medewerker. Met diens dagelijkse
  praktijk als basis formuleren we samen concrete doelstellingen voor het coachplan.
 • De bespreking van dit plan vindt in het driehoeksoverleg plaats met de
  werkgever/leidinggevende, de medewerker en mij.
 • Vervolgens start de coaching. Die bestaat uit vier tot acht tweewekelijkse gesprekken van
  twee uur, tenzij een hogere frequentie nodig is.
 • Halverwege het traject plan ik een tussentijds gesprek in op basis van een kort verslag, dat
  inzicht geeft in de ontwikkeling van de medewerker.
 • Ter afronding van de coaching is er een eindgesprek met alle betrokkenen aan de hand van
  het eindverslag.

Mijn advies is om na een half jaar een follow-up met de medewerker in te plannen om de resultaten
duurzaam te integreren.                                                                                                                                                                                                              Meer weten over de kracht van mijn vitaliteitscoaching, ziekteverzuimpreventie en begeleiding bij
uitval?
Bel 06 – 534 77 004 of mail naar info@elkecoaching.nl.